ชุดดินหนองแก (Nong Kae Series: Nk)
กลุ่มชุดดินที่ 20
การจำแนกดิน : Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Aquic Natrustalfs
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำทะเลพามาทับถมอยู่บนตะพักที่น้ำทะเลเคยท่วมถึง
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ : ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
สภาพให้ซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ไม้พุ่มหนาม ทำนา
การแพร่กระจาย : ด้านตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน : A-E-Bt-Btg
ลักษณะและสมบัติของดิน : เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ำตาลปนเทาเข้ม สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดจัด (pH 6.0-5.5) ดินบนตอนล่าง เป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทาปนชมพู มีจุดประสีน้ำตาลแก่ น้ำตาลปนเขียว และน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ำตาลอ่อนถึงสีขาวจะพบมวลก้อนกลมเหล็กและแมงกานีสสะสมและมวลก้อนกลมปูนสะสม
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
25-50
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินกุลาร้องไห้
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : เป็นดินเค็ม มีเกลือมากเกินไป ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ต้องใช้พืชที่ทนความเค็มได้ดีพอควร ถ้าทำนา ระวังอย่าให้ขาดน้ำถ้าขาดน้ำข้าวจะตายเพราะเกลือ ควรมีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมี