ชุดดินหนองบอน (Nong Bon series: Nb)

กลุ่มชุดดินที่ 27
การจำแนกดิน : Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults
การกำเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ
โดยแรงโน้มถ่วงของหินบะซอลต์ (พบในสภาพพื้นที่ที่เป็นหินบะซอลต์)
สภาพพื้นที่ : ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-12 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ : เร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าดงดิบชื้น พืชไร่ ยางพารา ไม้ยืนต้น และไม้ผล
การแพร่กระจาย : พบแพร่กระจายในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
การจัดเรียงชั้น : A-BA-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน : ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปาน
กลาง (pH 5.0-6.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
สูง
ปานกลาง
25-50
สูง
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ปานกลาง
50-100
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินท่าใหม่ และชุดดินโชคชัย
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีโครงสร้างแน่นทึบและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบให้น้ำ ไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ