ชุดดินไม้ขาว (Mai Khao series: Mik)

กลุ่มชุดดินที่ 43
การจำแนกดิน : Coated, isohyperthermic Typic Quartzipsamments
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนทรายชายทะเลบริเวณสันทรายหรือหาดทรายเก่า
สภาพพื้นที่ : ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %
การระบายน้ำ : ค่อนข้างมาก
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้าถึงปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ : เร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าแคระ สวนมะพร้าว และที่อยู่อาศัย
การแพร่กระจาย : พบแพร่กระจายในพื้นที่ภาคใต้
การจัดเรียงชั้น : A-C
ลักษณะและสมบัติดิน : ดินทรายจัดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปน
ดินร่วน มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินบาเจาะ และชุดดินระยอง
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินทรายจัดและขาดแคลนน้ำ
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เหมาะสมดีสำหรับปลูกมะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ และสับปะรด ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล มีข้อจำกัดที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ์ต่ำและขาดแคลนน้ำ ควรเลือกชนิดพืชที่ใช้ปลูกให้เหมาะสม ปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุม พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ