ชุดดินเลย (Loei series: Lo)

กลุ่มชุดดินที่ 31
การจำแนกดิน : Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Eutrustox
การกำเนิด : เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และ/หรือ เศษหินเชิงเขาของหินแกรนิต
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 4-8 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : เร็ว
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ : ป่าเบญจพรรณ ปลูกพืชไร่
การแพร่กระจาย : ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
การจัดเรียงชั้น : Ap-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนแดง สีน้ำตาลปนแดงเข้มและสีแดงในดินล่างลึกลงไป อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่างนี้ จะพบอนุภาคพวกควอตซ์ที่เป็นก้อนเหลี่ยมตลอดทุกชั้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินล่าง
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
25-50
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินหนองมด และชุดดินเชียงแสน
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : พืชอาจขาดแคลนน้ำถ้าฝนทิ้งช่วง
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่หรือไม้ยืนต้น จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับพืช ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นและเพิ่มแร่ธาตุที่พืชต้องการและ ทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น