ชุดดินลพบุรี (Lop Buri Series: Lb)

กลุ่มชุดดินที่ 28

การจำแนกดิน : Very-fine, smectitic, isohyperthermic Typic Haplusterts
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำพาที่มีแร่ดินเหนียวส่วนใหญ่เป็นพวกมอนต์มอริลโลไนต์
ทับถมอยู่บนชั้นปูนมาร์ล หรือตะพักเขาหินปูน
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-5 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้าถึงปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าเบญจพรรณ ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด
ข้าวฟ่าง ถั่วต่างๆ และข้าว
การแพร่กระจาย : พบส่วนใหญ่ทางด้านเหนือของที่ราบลุ่มภาคกลางหรือที่สูงตอนกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน : Ap-Bss-BCk
ลักษณะและสมบัติของดิน : เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีดำหรือสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีดำหรือสีเทาเข้มมาก พบชั้นปูนมาร์ลในระดับลึก 80 ซม. ลงไป ในฤดูแล้งจะแตกระแหงเป็นร่อง กว้างกว่า 1 ซม. หรือมากกว่า ที่ความลึก 50 ซม. และรอยแตกนี้จะคงอยู่นาน จะพบรอยไถลและหน้าตัดดินมีมวลก้อนกลมปูนสะสมอยู่ทั่วไป ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงด่างจัด (pH 8.0-9.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียว สีดำหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0 )
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
25-50
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
50-100
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินตาคลี ชุดดินบุรีรัมย์ และชุดดินบ้านหมี่
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : เป็นดินเหนียวจัด เมื่อแห้งจะแข็งมากแต่พอเปียกน้ำจะแฉะ ถ้าไถพรวนไม่ถูกวิธีจะทำให้การไพรวนยากลำบากและทำให้โครงสร้างของดินเสีย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : โดยทั่วไปเหมาะในการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ้ายหรือข้าวโพด แต่ควรไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสมและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต