ชุดดินหล่มสัก (Lom Sak series: La)

กลุ่มชุดดินที่ 15
การจำแนกดิน : Fine-silty, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquepts
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำพาบริเวณส่วนต่ำของเนินตะกอนรูปพัดและที่ราบระหว่างเขาและที่ราบน้ำท่วม
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ : ค่อนข้างเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : นาข้าว อาจใช้ปลูกพืชไร่เช่น ข้าวโพด ถั่ว หรือพืชผัก ก่อนหรือหลังปลูกข้าว
การแพร่กระจาย : พบมากในเขตที่สูงตอนกลางของประเทศ
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Bwg
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง สีน้ำตาลเข้ม สีน้ำตาลปนเทาเข้มมาก หรือสีเทาเข้มมาก มีจุดประสีน้ำตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม สีน้ำตาลปนเทาเข้มมาก มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
25-50
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินแม่สาย และชุดดินราชบุรี
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : อาจมีน้ำท่วมขังทำให้ข้าวเสียหายในบางปี
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ และเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทำนาอาจปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ซึ่งจะต้องยกร่องและปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและระบายน้ำดีขึ้นโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ