ชุดดินเขาย้อย (Khao Yoi Series: Kyo)
กลุ่มชุดดินที่ 18
การจำแนกดิน : Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนตะพักลำน้ำระดับต่ำหรือเนินตะกอน
น้ำพารูปพัดติดต่อกัน
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบมีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ : ค่อนข้างเลวถึงเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนา
การแพร่กระจาย : พบส่วนใหญ่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Bg-Btg-Bcg-BCg-Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน : เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีเทาปนน้ำตาลหรือสีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว สีอ่อนของเทาปนน้ำตาล สีเทาปนชมพู หรือสีอ่อนของน้ำตาลปนแดง มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีแดงปนเหลืองตลอดหน้า
ตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.5) ดินล่างตอนล่าง มีมวลก้อนกลมของเหล็กและแมงกานีสทั้งอ่อนและแข็งอยู่ในดินล่างลึกลงไป ปฏิกิริยาดิน เป็นกลาง (pH 7.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินปากท่อ ชุดดินเดิมบาง และชุดดินนครปฐม
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินเป็นทราย ทำให้เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในการ ทำนา ถ้านำมาปลูกพืชไร่ น้ำแช่ขังนานถึง 4 เดือน ลึก 30 ซม.
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ใช้ทำนา ต้องปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นแก่พืชให้กับดินและทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น