ชุดดินกำแพงแสน (Kamphaeng Saen Series: Ks)

กลุ่มชุดดินที่ 33
การจำแนกดิน : Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplustalfs
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนเนินตะกอนรูปพัด สันดินริมน้ำ
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลางถึงช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้ำ : ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน สวนไม้ผลหรือปลูก
พืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด กล้วย ถั่ว ฝ้าย และยาสูบ
การแพร่กระจาย : พบบริเวณด้านตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางของแม่น้ำต่าง ๆ
การจัดเรียงชั้นดิน : Ap-Bt
ลักษณะและสมบัติของดิน : เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วน สีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อน (pH 8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วน สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม พบเกล็ดแร่ไมกาตลอดหน้าตัดของดินและมวลสารพวกปูนสะสมปะปนอยู่ในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
สูง
ต่ำ
สูง
สูง
สูง
สูง
25-50
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
50-100
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินปราณบุรี และชุดดินกำแพงเพชร
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : อาจจะขาดน้ำในช่วงฤดูเพาะปลูกซึ่งจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชทั่วๆ ไป ถ้ามีการชลประทานหรือมีแหล่งน้ำเพียงพอ ดินนี้จะเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชให้กับดินและทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น