ชุดดินโคกกระเทียม Khok Krathiam Series: Kk)
กลุ่มชุดดินที่ 1
การจำแนกดิน : Very-fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนที่มีแร่ดินเหนียวพวกมอนต์โมริลโลไนต์มากถูกน้ำพัด
พามาทับถมอยู่บนตะพักลำน้ำค่อนข้างใหม่หรือที่ราบน้ำท่วมถึง
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนาหว่าน
การแพร่กระจาย : พบมากบริเวณตอนเหนือของที่ราบลุ่มภาคกลางใกล้ภูเขาหินปูน
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Bssg-BCg
ลักษณะและสมบัติของดิน : เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอด ดินบนเป็นดินเหนียวสีดำหรือสีเทาเข้ม จุดประสีน้ำตาลเข้ม และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวสีเทาหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลแก่และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0) ในดินล่างลึกลงไป หน้าดินจะแตกระแหงในฤดูแล้ง จะพบรอยไถล ก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมและก้อนหินปูนสะสมในดินล่างลึกมาก 80 ซม. ดินล่างตอนล่าง เป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเขียวมะกอกและพบจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง สีเหลืองปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ปานกลาง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
25-50
ต่ำ
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินสิงห์บุรี ชุดดินบ้านหมี่ และชุดดินช่องแค
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : เป็นที่ราบลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขังลึกมากกว่า 1 เมตร นาน 5-6 เดือนในช่วงฤดูฝน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างสูง ถ้าสามารถจัดการควบคุมระดับน้ำที่มีน้ำท่วมแช่ขังให้พอเหมาะสำหรับปลูกข้าวนาดำได้ จะช่วยเพิ่มผลผลิตของข้าวให้เพิ่มขึ้นได้