ชุดดินห้วยยอด (Huai Yot series: Ho)

กลุ่มชุดดินที่ 51
การจำแนกดิน : Loamy-skeletal, mixed, semiactive, acid, shallow, isohyperthermic,
Typic Udorthents
การกำเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของหินดินดาน และหินในกลุ่มที่มีเนื้อละเอียด
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : เร็ว
การซึมผ่านได้ของน้ำ : เร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าดงดิบชื้น ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
การแพร่กระจาย : พบในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
การจัดเรียงชั้น : A-C-Cr (R)
ลักษณะและสมบัติดิน : ดินร่วนตื้นมากถึงชั้นหินพื้น ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง มีสีดินเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด ปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนก้อนกรวดมาก มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง (ก้อนกรวดเป็นหินดินดาน) และพบชั้นหินพื้นผุภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
25-50
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินคลองเต็ง ชุดดินนาทอน และชุดดินคลองซาก
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : พบชั้นหินพื้นตื้นมากและสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ไม่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก เหมาะสมปานกลางสำหรับทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดที่เป็นดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติหรือปลูกป่าหรือไม้ใช้สอยโตเร็ว