ชุดดินด่านซ้าย (Dan Sai series: Ds)
กลุ่มชุดดินที่ 35
การจำแนกดิน : Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults
การกำเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายและควอร์ตไซท์ บริเวณพื้นที่ภูเขาและรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 5-35 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้าถึงเร็วมาก
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ มันสำปะหลัง อ้อย ไม้ผล เช่น มะม่วง มะขาม
การแพร่กระจาย : บริเวณภูเขาและเชิงเขาที่มีหินทราย
การจัดเรียงชั้นดิน : Ap(A)-Bt-(Cr)
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ำตาลเข้ม
หรือสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินวาริน ชุดดินยโสธร และชุดดินโพนงาม
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ดินถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ และจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม ปรับปรุงบำรุงดินอยู่เสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น