ชุดดินไชยา (Chaiya series: Cya)

กลุ่มชุดดินที่ : 17
การจำแนกดิน : Fine-loamy, siliceous, subactive, nonacid, isohyperthermic
Fluvaquentic Endoaquepts
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนตะกอนทะเลหรือตะกอนน้ำกร่อยบริเวณ พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนา
การแพร่กระจาย : พบทั่วไปในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำชายฝั่งทะเลภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค ตะวันออก
การจัดเรียงชั้น : Apg-Bg-2Bg2-2Cg
ลักษณะและสมบัติดิน : ดินร่วนละเอียดลึกมาก เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง และดินล่างชั้นถัดไปเป็นชั้นดินสลับที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินชลบุรี และชุดดินโคกเคียน
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินเป็นดินปนทรายและขาดแคลนน้ำ
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เหมาะสมปานกลางสำหรับทำนา มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินเป็นดินปนทรายและความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ