ชุดดินชุมแสง (Chum Saeng: Cs)
กลุ่มชุดดินที่ 4
การจำแนกดิน : Fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaquepts
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนตะพักลำน้ำใหม่
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 %
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนา
การแพร่กระจาย : พบบริเวณตอนเหนือของที่ราบลุ่มภาคกลางและที่สูงตอนกลางของประเทศ
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Bag-Bg
ลักษณะและสมบัติของดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาลเข้ม สีเทาปนชมพู หรือสีเทาปนน้ำตาล มีจุดประสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียวสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินราชบุรี และชุดดินมโรมย์
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : พื้นที่มีน้ำท่วมได้ในบางปี ทำให้พืชได้รับความเสียหายได้
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ทำนา ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น