ชุดดินชุมพลบุรี (Chumphon Buri series: Chp)
กลุ่มชุดดินที่ 38
การจำแนกดิน
: Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Dystrustepts
การกำเนิด
: เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนสันดินริมน้ำ
สภาพพื้นที่
: ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ
: ดีปานกลาง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน
: ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ
: ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
: ไม้พุ่มหนาม ปลูกพืชผักสวนครัว
การแพร่กระจาย
: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น
: A-Bw-2C
ลักษณะและสมบัติดิน
: เป็นดินลึกมาก เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนถึงดินทรายปนดินร่วน แล้วแต่ตะกอนที่น้ำพามาทับถมในแต่ละปี โดยแต่ละชั้นเนื้อดินและสีจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน มีสีน้ำตาล น้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลซีด จะพบจุดประสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินเชียงใหม่
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ อาจจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ในฤดูน้ำหลาก
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : โดยทั่วๆไปเหมาะสมในการปลูกพืชผักสวนครัวในช่วงฤดูแล้ง เพราะใกล้แหล่งน้ำ ในช่วงฤดูฝนอาจจะมีการเสียหายจากน้ำท่วมได้