ชุดดินบ้านโภชน์ (Ban Phot series: Bpo)

กลุ่มชุดดินที่ 1
การจำแนกดิน
: Very-fine, smectitic, isohyperthermic (Chromic) Ustic Epiaquerts
การกำเนิด
: เกิดจากตะกอนน้ำพาบริเวณที่ราบน้ำท่วม
สภาพพื้นที่
: ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ
: ค่อนข้างเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน
: ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ
: ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
: ข้าว และปลูกพืชไร่ หรือพืชผัก ก่อนและหลังฤดูฝน
การแพร่กระจาย
: พบมากบริเวณที่สูงตอนกลางของประเทศ
การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Bssg-(Bwg)
ลักษณะและสมบัติดิน
: เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สี
เทาเข้มถึงสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเหลืองถึงสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลหรือปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างเล็กน้อย (pH 5.5-7.5) ในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานๆ ดินจะแห้งและแข็ง แตกระแหงเป็นร่องลึก
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
สูง
สูง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินพิมาย ชุดดินสระบุรี และชุดดินศรีสงคราม
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : เนื้อดินเหนียวจัด เมื่อแห้งจะแข็ง ยากต่อการไถพรวน และแตกระแหง ทำให้รากพืชเสียหาย : ดินเปียกจะเหนียวจัด ยากต่อการไถพรวน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ปรับปรุงโครงสร้างของดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น การไถกลบเศษพืช การใช้ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ไถพรวนในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ ไม่แห้งและเปียกเกินไป จัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เมื่อฝนทิ้งช่วง เพื่อป้องกันไม่ให้ดินแตกระแหง และทำลายระบบรากของพืช