ชุดดินบางแพ (Bang Phae Series: Bph)

กลุ่มชุดดินที่ 3
การจำแนกดิน : Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Typic Endoaquolls
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำทะเลพามาทับถมอยู่บนที่ลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนาหว่าน
การแพร่กระจาย : พบบริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Bssg-Bg
ลักษณะและสมบัติของดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มมีจุดประสีน้ำตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง มีจุดประสีน้ำตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) ดินล่างตอนล่าง เป็นดินเหนียวถึง ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีดำหรือสีเทาเข้ม จุดประสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) จะพบก้อนเหล็กแมงกานีสสะสมและผลึกยิปซัม ในดินล่าง อาจพบเปลือกหอยหรือก้อนหินปูนสะสมในดินล่างนี้ด้วย
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ต่ำ
สูง
สูง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินบางเลน และชุดดินพานทอง
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : มีน้ำท่วมในฤดูฝนลึก 50-100 ซม. นาน 3-4 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ทำนาควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงให้ดินดีขึ้น