ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว (Bang Nam Priao Series: Bp)

กลุ่มชุดดินที่ 2
การจำแนกดิน : Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำกร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ลุ่มน้ำเคยท่วมถึง
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยู่สูง 2-4 เมตร
จากระดับน้ำทะเล
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนา
การแพร่กระจาย : ตอนใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลางและบางส่วนในภาคใต้
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-ABg-Bssg-BCg-Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน : เป็นดินลึกมาก ดินเป็นกรดจัด มีรอยแตกและเป็นร่องลึกมีรอยไถล ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ถึงสีเทาเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินบนตอนล่าง เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) ดินล่างตอนล่างมีสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองปนน้ำตาล สีน้ำตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) ส่วนดินล่างพบดินเลนสีเทาปนเขียวที่ความลึกประมาณ 150 ซม. ลงไป
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
25-50
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินบางกอก ชุดดินบางเขน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ และชุดดินอยุธยา
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : ดินเป็นกรดจัด
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ทำนา ในการเพิ่มผลผลิต ควรทำการแก้ความเป็นกรดโดยใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลและปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก จะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น