ชุดดินบางเลน (Bang Len Series: Bl)

กลุ่มชุดดินที่ 3
การจำแนกดิน : Fine, smectitic, isohyperthermic Vertic Endoaquolls
การกำเนิด : ตะกอนน้ำทะเลผสมกับตะกอนลำน้ำ ซึ่งพัฒนาในสภาพน้ำกร่อย
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยู่สูง 1-4 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนา
การแพร่กระจาย : ที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Bssg-Bg-Cg
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง สีดำหรือสีเทา ปฏิกิริยาดิน เป็นกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (pH 7.0-8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียว สีเทาปนน้ำตาลอ่อนสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลปนเขียวและสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) ดินล่างตอนล่างเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทาปนน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) ในดินล่างลึกลงไป จะพบดินเลนสีน้ำเงินมีปริมาณกำมะถันต่ำ จะพบรอย ถูไถ และผลึกยิปซัม
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ปานกลาง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
25-50
ต่ำ
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินบางกอก และชุดดินบางเขน
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ลึก 50-200 ซม. นานประมาณ 6 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ทำนา ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น