ชุดดินบรบือ (Borabu series: Bb)

กลุ่มชุดดินที่ 49
การจำแนกดิน
: Loamy over loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic
Plinthaquic Haplustults
การกำเนิด
: เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมอยู่บนหินตะกอนเนื้อ
ละเอียด
: พบบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื้นที่
: ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 %
การระบายน้ำ
: ดีปานกลางและค่อนข้างเลวในดินล่าง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน
: เร็วถึงปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ
: เร็วในดินบนและช้าในดินล่าง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
: ป่าเต็งรัง ยูคาลิปตัส และมันสำปะหลัง
การแพร่กระจาย
: พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น
: A-E-Btcv-2C
ลักษณะและสมบัติดิน
: เป็นดินลึกปานกลางก้อนกรวด ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนก้อนกรวด สีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทาปนน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีน้ำตาลแก่และพบศิลาแลงอ่อน (plinthite) ภายในความลึก 75 ซม. พบพวกลูกรังและเศษหินทรายที่กำลังสลายตัวในระดับความลึก 50-100 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินเขมราฐ
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินค่อนเป็นทราย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน