ชุดดินอยุธยา (Ayutthaya series: Ay)
กลุ่มชุดดินที่ 2
การจำแนกดิน
: Very-fine, mixed, active, acid, isohyperthermic, Vertic Endoaquepts
การกำเนิด
: ตะกอนลำน้ำผสมกับตะกอนภาคพื้นสมุทร เกิดการพัฒนาในำสภาพน้ำกร่อย
สภาพพื้นที่
: ราบเรียบ
การระบายน้ำ
: เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน
: ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ
: ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
: ทำนาหว่าน
การแพร่กระจาย พบบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง
: ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบน้ำทะเลเคยท่วมถึง หรือมีการระบายน้ำที่มีตะกอนภาคพื้นสมุทรอยู่ข้างล่าง
การจัดเรียงชั้นดิน
: Apg-Bssg-Bg-Bj-BCg-Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน
: เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินล่างตอนบนเป็นดินเหนียวมีสีเทา สีน้ำตาลปนเทาหรือสีเทาน้ำตาล มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวที่ความลึก 100-150 ซม. จะพบผลึกของแร่ยิปซัมและรอยไถลระหว่างชั้นดินบนและดินล่าง ดินมีกำมะถัน
สูงและปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH4.5-5.0)

ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
25-50
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินมหาโพธิ ชุดดินบางเขน ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ ชุดดินเสนา และ ชุดดินบางเลน
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน : ดินเป็นกรดจัด ทำให้พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน : ทำนา ต้องแก้สภาพกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ล จะทำให้พืชใช้ธาตุอาหารในดินได้อย่างเต็มที่