27 เมษายน 2559
  รายงานสำรวจดินรายจังหวัด (PDF)

ขอนแก่น
พะเยา
ยโสธร
สระแก้ว
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ

 
:: กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒๕๗๙ ๐๑๑๑ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙