<< กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
1.ประวัติความเป็นมา >>
 
ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้บริหาร
 
 

ดร. สถาพร ใจอารีย์
ผู้อำนวยการกองฯ
 
ผู้เชี่ยวชาญ
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
รก.ผชช.ด้านวินิจฉัยและ
ประเมินกำลังผลิตของดิน


นายสถิระ อุดมศรี
ผชช.ด้านสำรวจจำแนกดิน
 
ผู้อำนวยการกลุ่ม


นาง วัลจรีย์ ระมั่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวสุมิตรา วัฒนา
ผอ.กลุ่มมาตรฐาน
การสำรวจจำแนกดิน


นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
ผอ.กลุ่มสำรวจจำแนกดิน


นางสาว
รวมพร มูลจันทร

ผอ.กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและ
กำลังผลิตของดินน.ส.วรวรรณ ละออพันธ์สกุล
ผอ.กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้
ระบบฐานข้อมูลดิน


นายธนัชกฤต กลิ่นหวล
ผอ.กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์ทรัพยากรดิน
 
 ข้าราชการนายโกศล เคนทะ

นักสำรวจดินน.ส.กรรณิการ์ เพ็ชรมาก

นักสำรวจดินน.ส.กรรณิการ์ หอมยามเย็น
นักสำรวจดินนายกฤดิโสภณ ดวงกมล

นักสำรวจดินนายกฤษณะ รามสูตร

นักสำรวจดินนายกิตติ วงษ์แสง
นักสำรวจดิน


น.ส.จารุณี หนูมาก
นักสำรวจดิน


นายชาญณรงค์ เขตแดน
นักสำรวจดินนายดนัย แสนจันทอง

นักสำรวจดินนายธงชัย คงหนองลาน

นักสำรวจดินนายอรรณพ พุทธโส
นักสำรวจดินน.ส.ธัญยธรณ์ จิตต์อรวรรณ์

นักสำรวจดินน.ส.นงลักษณ์ มะรังศรี
นักสำรวจดิน


น.ส.นริศรา จงหวัง

นักสำรวจดินน.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล
นักสำรวจดินน.ส.บำรุง ทรัพย์มาก
นักสำรวจดิน


น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว
นักสำรวจดิน


น.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์

นักสำรวจดินน.ส.ปรารถนา ปลอดดี
นักสำรวจดินน.ส.ผ่องพรรณ วงศ์เขียว
นักสำรวจดิน


นายพชร อริยะสกุล
นักสำรวจดิน


นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย

นักสำรวจดินนายพิชิต ราชแบน
นักสำรวจดินนายภาสกร กาวิชัย
นักสำรวจดิน


นายเมธา ศรีทองคำ
นักสำรวจดิน


น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์

นักสำรวจดินน.ส.รวิยา ทองย่น
นักสำรวจดินน.ส.รุ่งนภา ศิริรักษ์
นักสำรวจดิน


น.ส.ลดาวัลย์ นักฟ้อน
นักสำรวจดิน


นายอภิรักษ์ จงเหลืองสะอาด

นักสำรวจดินนายวัฒนา พัฒนถาวร
นักสำรวจดินนายเอกราช มีวาสนา
นักสำรวจดิน


น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์
นักสำรวจดิน


น.ส.ศรัญญา หน่อแก้ว

นักสำรวจดินน.ส.ศิริขวัญ ภู่นา
นักสำรวจดินน.ส.สรญา ด้วงมูล
นักสำรวจดิน


นายสัญชัย แซ่เจียง
นักสำรวจดิน


น.ส.สุทธินี วดีศิริศักดิ์

นักสำรวจดินน.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์
นักสำรวจดินนายอภิชาติ บุญเกษม
นักสำรวจดิน