<< กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
1.ประวัติความเป็นมา >>
 
ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
 

ดร. สถาพร ใจอารีย์
 
ผู้เชี่ยวชาญ


นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
รก.ผชช.ด้านวินิจฉัยและ
ประเมินกำลังผลิตของดิน


นายสถิระ อุดมศรี
ผชช.ด้านสำรวจจำแนกดิน
 
ผู้อำนวยการกลุ่ม


นาง วัลจรีย์ ระมั่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวสุมิตรา วัฒนา
ผอ.กลุ่มมาตรฐาน
การสำรวจจำแนกดิน


นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
ผอ.กลุ่มสำรวจจำแนกดิน


นางสาว
รวมพร มูลจันทร

ผอ.กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและ
กำลังผลิตของดินน.ส.วรวรรณ ละออพันธ์สกุล
ผอ.กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้
ระบบฐานข้อมูลดิน


นายธนัชกฤต กลิ่นหวล
ผอ.กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์ทรัพยากรดิน
 
 ข้าราชการ


นายโกศล เคนทะ

นักสำรวจดินน.ส.กรรณิการ์ เพ็ชรมาก

นักสำรวจดิน


น.ส.กรรณิการ์ หอมยามเย็น
นักสำรวจดินนายกฤดิโสภณ ดวงกมล

นักสำรวจดินนายกฤษณะ รามสูตร

นักสำรวจดินนายกิตติ วงษ์แสง
นักสำรวจดิน


น.ส.จารุณี หนูมาก
นักสำรวจดิน


นายชาญณรงค์ เขตแดน
นักสำรวจดิน


นายดนัย แสนจันทอง

นักสำรวจดินนายธงชัย คงหนองลาน

นักสำรวจดิน


นายอรรณพ พุทธโส
นักสำรวจดินน.ส.ธัญยธรณ์ จิตต์อรวรรณ์

นักสำรวจดินน.ส.นงลักษณ์ มะรังศรี
นักสำรวจดิน


น.ส.นริศรา จงหวัง

นักสำรวจดิน


น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล
นักสำรวจดินน.ส.บำรุง ทรัพย์มาก
นักสำรวจดิน


น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว
นักสำรวจดิน


น.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์

นักสำรวจดิน


น.ส.ปรารถนา ปลอดดี
นักสำรวจดินน.ส.ผ่องพรรณ วงศ์เขียว
นักสำรวจดิน


นายพชร อริยะสกุล
นักสำรวจดิน


นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย

นักสำรวจดิน


นายพิชิต ราชแบน
นักสำรวจดินนายภาสกร กาวิชัย
นักสำรวจดิน


นายเมธา ศรีทองคำ
นักสำรวจดิน


น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์

นักสำรวจดิน


น.ส.รวิยา ทองย่น
นักสำรวจดินน.ส.รุ่งนภา ศิริรักษ์
นักสำรวจดิน


น.ส.ลดาวัลย์ นักฟ้อน
นักสำรวจดิน


นายอภิรักษ์ จงเหลืองสะอาด

นักสำรวจดิน


นายวัฒนา พัฒนถาวร
นักสำรวจดินนายเอกราช มีวาสนา
นักสำรวจดิน


น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์
นักสำรวจดิน


น.ส.ศรัญญา หน่อแก้ว

นักสำรวจดิน


น.ส.ศิริขวัญ ภู่นา
นักสำรวจดินน.ส.สรญา ด้วงมูล
นักสำรวจดิน


นายสัญชัย แซ่เจียง
นักสำรวจดิน


น.ส.สุทธินี วดีศิริศักดิ์

นักสำรวจดิน


น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์
นักสำรวจดินนายอภิชาติ บุญเกษม
นักสำรวจดิน


นายจิตรภานุ ศรีวิชัย
นักสำรวจดิน


นายบุรินทร์ เจียมจำนงค์

นักสำรวจดิน


นายวิษณุ เจียมใจ
นักสำรวจดินน.ส.วิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ
นักสำรวจดิน


น.ส.สุนันทา อุสาหะ
นักสำรวจดิน


น.ส.สิริเกตุ ชุ่มเชื้อ

นักสำรวจดิน


น.ส.มนสิกานต์ หาญลำ

นักสำรวจดิน