<< กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
1.ประวัติความเป็นมา >>
 
ผู้บริหารและข้าราชการ สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้บริหาร
 
 

นายสถิระ อุดมศรี
ผู้อำนวยการกองฯ
 
ผู้เชี่ยวชาญ
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
รก.ผชช.ด้านวินิจฉัยและประเมิน
กำลังผลิตของดิน


นายถวิล หน่อคำ
รก.ผชช.ด้านสำรวจจำแนกดิน
 
ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางวัลจรีย์ ระมั่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายกฤดิโสภณ ดวงกมล
ผอ.กลุ่มมาตรฐาน
การสำรวจจำแนกดิน


น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล
ผอ.กลุ่มสำรวจจำแนกดิน


น.ส.กรรณิการ์ หอมยามเย็น
ผอ.กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและ
กำลังผลิตของดินนางวรวรรณ ละออพันธ์สกุล
ผอ.กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้
ระบบฐานข้อมูลดิน


นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
ผอ.กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์ทรัพยากรดิน
 
 ข้าราชการนายโกศล เคนทะ

นักสำรวจดินน.ส.กรรณิการ์ เพ็ชรมาก

นักสำรวจดินนายกิตติ วงษ์แสง
นักสำรวจดินน.ส.จารุณี หนูมาก
นักสำรวจดินนายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ

นักสำรวจดินนายเจษฎา ภูผา
นักสำรวจดิน


น.ส.ชญาดา วงศ์พรประทีปนักสำรวจดิน


นายดนัย แสนจันทองนักสำรวจดินนายธงชัย คงหนองลาน

นักสำรวจดินนายธนากร บั้งเงิน

นักสำรวจดินนายธวัชชัย ตาอินทร์
นักสำรวจดินน.ส.นิศรา จงหวัง

นักสำรวจดินน.ส.บำรุง ทรัพย์มาก
นักสำรวจดิน


นายประพัฒน์ กันต์นิกูล
นักสำรวจดินน.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์
นักสำรวจดินนายพชร อริยะสกุล
นักสำรวจดิน


นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย
นักสำรวจดิน


นายพหล รักสำรวจ
นักสำรวจดินน.ส.พิชามญชุ์ อินต๊ะโม
นักสำรวจดินนายภาสกร กาวิชัย
นักสำรวจดิน


นางมนสิกานต์ ทัศวิล
นักสำรวจดิน


น.ส.มณีรัตน์ แจ้งประจักษ์
นักสำรวจดินน.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์
นักสำรวจดินน.ส.รวิยา ทองย่น
นักสำรวจดิน


น.ส.รุ่งนภา ศิริรักษ์
นักสำรวจดิน


น.ส.ปิยภัทร นิ่มสนิท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายวัฒนา พัฒนถาวร
นักสำรวจดินน.ส.วันรัก ฤทธิเกษร
นักสำรวจดิน


น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์
นักสำรวจดิน


น.ส.วิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ
นักสำรวจดินน.ส.วรัมพร วงษ์วรภาส
นักสำรวจดินนายวิษณุ เจียมใจ
นักสำรวจดินน.ส.ศรัญญา หน่อแก้ว
นักสำรวจดินน.ส.ศิริขวัญ ภู่นา
นักสำรวจดินน.ส.สรญา ด้วงมูล
นักสำรวจดินนางสุธินี ขจรเวหาศน์
นักสำรวจดิน


น.ส.สุนันทา อุสาหะ
นักสำรวจดิน


น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์
นักสำรวจดินน.ส.สิริเกตุ ชุ่มเชื้อ
นักสำรวจดินน.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ
นักสำรวจดิน


นายอภิรักษ์ จงเหลืองสอาด

นักสำรวจดิน


นายเอกราช มีวาสนา
นักสำรวจดินน.ส.อารยัญต์ ขันทอง
นักสำรวจดินน.ส.อัญญารัตน์ จุ่งประสพมงคล
นักสำรวจดิน