<< กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
อ่านข่าวทั้งหมด >>
ข่าวสารจากกองสำรวจดินฯ
มีนาคม 2560 - เมษายน 2560 | admin: KITTI WONGSANG
การถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน ด้วย LDD Smart Model
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.30 - 14.30 ณ อบต.วังไผ่ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ สวทช. ได้เข้าร่วมประชุม เกษตรกร จำนวน 30 ราย จาก ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ภายใต้ความร่วมมือ ของ เกษตรอำเภอห้วยกระเจา เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี การผลิตมันสำปะหลัง สู่การทำ เกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลัง ทั้งนี้ นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ นักสำรวจดิน ชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน ได้แนะนำ การเก็บตัวอย่างดิน และการใช้ ชุดตรวจสอบดิน ภาคสนาม (LDD Test Kit) พร้อมทั้ง ตอบปัญหา ด้านการจัดการดิ นและปุ๋ยของข้าว และมันสำปะหลัง ซึ่งได้รับความสนใจ จากเกษตรกรเป็นอย่างดี