กลับสู่หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาบุคลากรปี 2564/2
1.หลักสูตร LDD e-Training

 

กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย

1.รายงานผลการอบรม นายวิษณุ เจียมใจ

2.รายงานผลการอบรม นางสาวปิยภัทร นิ่มสนิท

3.รายงานผลการอบรม นางสาววิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์

4.รายงานผลการอบรม นางสาวศิริขวัญ ภู่นา

5.รายงานผลการอบรม นายดนัย แสนจันทอง

6.รายงานผลการอบรม นายพชร อริยะสกุล

7.รายงานผลการอบรม น.ส.วรัมพร วงศ์วรภาส

8.รายงานผลการอบรม นายเอกราช มีวาสนา

9.รายงานผลการอบรม นางสาวรุ่งนภา ศิริรักษ์

 

 

กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI)

1.รายงานผลการอบรม นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ

2.รายงานผลการอบรม นางสาวรวิยา ทองย่น

3.รายงานผลการอบรม นายธงชัย คงหนองลาน

4.รายงานผลการอบรม นางสาววิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ

5.รายงานผลการอบรม นางมนสิกานต์ ทัศวิล

6.รายงานผลการอบรม นายธนากร บั้งเงิน

7.รายงานผลการอบรม นายพหล รักสำรวจ

 

 

กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การใช้งาน Agri-Map Online

1.รายงานผลการอบรม นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรมาก

2.รายงานผลการอบรม นางสาวอัญญารัตน์ จุ่งประสพมงคล

3.รายงานผลการอบรม นายเจษฎา ภูผา

4.รายงานผลการอบรม นางสาวปภาวี สุขพิทักษ์

5.รายงานผลการอบรมนายประพัฒน์ กันต์นิกูล

 

 

กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ

1.รายงานผลการอบรม นายวัฒนา พัฒนถาวร

2.รายงานผลการอบรม นางสาวบำรุง ทรัพย์มาก

3.รายงานผลการอบรม นางสาวศรัญญา หน่อแก้ว

4.รายงานผลการอบรม นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย

5.รายงานผลการอบรม นางสาวสรญา ด้วงมูล

6.รายงานผลการอบรม นางสุธินี ขจรเวหาศน์

7.รายงานผลการอบรม นางสาวยุพเยาว์ หัสจรรย์

 

 

กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น

1.รายงานผลการอบรม นางสาวสโรชา เหมือนสุดใจ

2.รายงานผลการอบรม นายโกศล เคนทะ

3.รายงานผลการอบรม นายอภิรักษ์ จงเหลืองสอาด

 

 

กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การใช้งาน LDD Zoning

1.รายงานผลการอบรม นางสาวจารุณี หนูมาก

2.รายงานผลการอบรม นายกิตติ วงษ์แสง

3.รายงานผลการอบรม นางสาวนิศรา จงหวัง

4.รายงานผลการอบรม นางสาวมณีรัตน์ แจ้งประจักษ์

5.รายงานผลการอบรม นางสาวสุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์

 

2. สรุปเรื่องที่อบรมจากแหล่งอื่นๆ

 

กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง หลักสูตรแนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services)

1.รายงานผลการอบรม นางสาวพิชามญ์ อินต๊ะโม

2.รายงานผลการอบรม นางสาวอารยัญต์ ขันทอง

 

 

กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

รายงานผลการอบรม นางสาวพิชามญ์ อินต๊ะโม

 

 

กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่องแนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

รายงานผลการอบรม นางสาวสิริเกตุ ชุ่มเชื้อ

 

 

กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง English For Office Worker ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการอบรม นางสาววันรัก ฤทธิเกษร

 

พัฒนาบุคลากร กลับไปหน้าแรก ปี 2562 ปี 2564/1 ปี 2565/1