กลับสู่หน้าหลัก

พัฒนาบุคลากรปี 2564/1
1. พัฒนาบุคลากร

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การใช้งาน Agri-Map Online

- กสด. สรุปหัวข้อพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การใช้ระบบ LDD ZONING

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย

พัฒนาบุคลากร กลับไปหน้าแรก ปี 2562 ปี 2564/2 ปี 2565/1