กลับสู่หน้าหลัก

พัฒนาบุคลากรปี 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาบุคลากร ปี 2565

-กสด. สรุปหัวข้อพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)

-กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ

-กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง ปฐพีวิทยาพื้นฐาน

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง ปฐพีพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การใช้ผลวิเคราะห์ดิน เพื่องานพัฒนาที่ดิน

- กสด.สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินสำหรับงานด้านวิชาการ

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง แนวทางการปฏิบ้ติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง OKRs เครื่องมือวางเป้าหมายองค์กรยุคใหม่

- กสด. สรุปหัวข้อการพัฒนาความรู้ของข้าราชการ เรื่อง ปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน

พัฒนาบุคลากร กลับไปหน้าแรก ปี 2562 ปี 2564/1 ปี 2564/2