กลับสู่หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาบุคลากรปี 2562
1. ด้านพัฒนาความรู้ทั่วไป

 

- การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ visualization

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

- การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

2. ด้านพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
- การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดิน

- การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ PMQA(4.0)

- งานวันดินโลก

พัฒนาบุคลากร กลับไปหน้าแรก ปี 2564/1 ปี 2564/2 ปี 2565/1