<< กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิกัดภูมิศาสตร์ : 13.837413 N 100.573225 E
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02 562-5100 ต่อ 1339
ติดต่อเราทาง Email