<< กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผังเว็บไซต์
หน้าแรก
ค้นหา
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ข่าวสาร
คลังความรู้
แผนที่ชุดดิน 1:100,000 (รายอำเภอ)
รายงานสำรวจดินรายจังหวัด 1:100,000
การปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 13 จังหวัด
แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ลักษณะและสมบัติดินตามกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม
ชุดดินจัดตั้งของประเทศไทย
การกำหนดลักษณะและสมบัติของชุดดิน(Eng)
สมบัติของดินด้านปฐพีกลศาสตร์
คู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดิน
ดินที่มีปัญหาต่อการเกษตร
ปัญหาทรัพยากรดินรายจังหวัด
การจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ(ลุ่มน้ำ)
ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหัศจรรย์พันธุ์ดิน
ชุดดินภาคอีสาน..ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคเหนือ..ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคกลาง..ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
5 ทศวรรษ สำรวจดินไทย
ดิน..สำหรับเยาวชน
ปุ๋ยรายแปลง 3.0 (edited)
ปุ๋ยรายแปลง Online (Beta Test)
แหล่งรวมเอกสารวิชาการด้านสำรวจจำแนกดิน
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูล(บุคลากรกรมฯ)
ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูล(บุคคลภายนอก)
ขั้นตอนการร้องเรียน
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2549
ติดต่อเรา
การเชื่อมโยง
FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
facebook กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
หน่วยงานภายใน
กรมพัฒนาที่ดิน
รวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมฯ
หน่วยงานภายนอก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยต่างๆ
ม.เกษตรศาตร์
ม.เชียงใหม่
ม.ขอนแก่น
ม.สงขลานครินทร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.แม่โจ้
ม.อุบลราชธานี
ม.มหาสารคาม
ม.ศิลปากร
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
ม.ทักษิณ
ม.นเรศวร