<< กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
5.บุคลากร >>
  1.ประวัติความเป็นมา
      กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน กองสำรวจดินฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อ มาแล้วหลายครั้ง และแต่ละครั้ง ก็มีการพัฒนา รูปแบบการทำงาน ให้มีความปัจจุบันมากขึ้น โดยปัจจุบัน (2559) ก็เข้าสู่ปีที่ 53 แล้ว ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

2558-ปัจจุบัน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
2556-2558 สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
2553-2556 สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
2545-2553 สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
2527-2545 กองสำรวจและจำแนกดิน
2518-2527 กองสำรวจดิน
2506-2518 กองสำรวจที่ดิน

1.ประวัติความเป็นมา

      กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน กองสำรวจดินฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อ มาแล้วหลายครั้ง และแต่ละครั้ง ก็มีการพัฒนา รูปแบบการทำงาน ให้มีความปัจจุบันมากขึ้น โดยปัจจุบัน (2559) ก็เข้าสู่ปีที่ 53 แล้ว ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

2558-ปัจจุบัน   : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
2556-2558        : สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
2553-2556        : สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
2545-2553        : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
2527-2545        : กองสำรวจและจำแนกดิน
2518-2527        : กองสำรวจดิน
2506-2518        : กองสำรวจที่ดิน
  2.วิสัยทัศน์
      พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสำรวจจำแนกทรัพยากรดินและวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ และให้เป็นมาตรฐานสากล นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศอย่างยั่งยืน

2.วิสัยทัศน์

      พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสำรวจจำแนกทรัพยากรดินและวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ และให้เป็นมาตรฐานสากล นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศอย่างยั่งยืน

  3.อำนาจหน้าที่
1.ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน และจัดทำแผนที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่
2.ศึกษา วิจัย คุณสมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน และกำลังการผลิตของดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และสมบัติของทรัพยากรดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดิน และพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
3.กำหนดมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน
4.ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.อำนาจหน้าที่

1.ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน และจัดทำแผนที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่
2.ศึกษา วิจัย คุณสมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน และกำลังการผลิตของดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และสมบัติของทรัพยากรดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดิน และพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
3.กำหนดมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน
4.ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  4.หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(General Administrative Section)
กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน
(Soil Correlation and Classification Group)
กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน
(Soil Interpretation and Productivity Group)
กลุ่มสำรวจจำแนกดิน
(Soil Survey and Classification Group)
กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน
(Soil Core Database Development and Application Group)
กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน
(Soil Resources Monitoring and Analysis Group)

 

แผนภูมิโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอกำหนดใหม่

 

4.หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(General Administrative Section)
กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน
(Soil Correlation and Classification Group)
กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน
(Soil Interpretation and Productivity Group)
กลุ่มสำรวจจำแนกดิน
(Soil Survey and Classification Group)
กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน
Soil Core Database Development and Application Group
กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน
(Soil Resources Monitoring and Analysis Group)

แผนภูมิโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอกำหนดใหม่