<< กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
5.บุคลากร >>
  1.ประวัติความเป็นมา
      กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน กองสำรวจดินฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อ มาแล้วหลายครั้ง และแต่ละครั้ง ก็มีการพัฒนา รูปแบบการทำงาน ให้มีความปัจจุบันมากขึ้น โดยปัจจุบัน (2559) ก็เข้าสู่ปีที่ 53 แล้ว ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

2558-ปัจจุบัน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
2556-2558 สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
2553-2556 สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
2545-2553 สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
2527-2545 กองสำรวจและจำแนกดิน
2518-2527 กองสำรวจดิน
2506-2518 กองสำรวจที่ดิน

1.ประวัติความเป็นมา

      กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน กองสำรวจดินฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อ มาแล้วหลายครั้ง และแต่ละครั้ง ก็มีการพัฒนา รูปแบบการทำงาน ให้มีความปัจจุบันมากขึ้น โดยปัจจุบัน (2559) ก็เข้าสู่ปีที่ 53 แล้ว ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

2558-ปัจจุบัน   : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
2556-2558        : สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
2553-2556        : สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
2545-2553        : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
2527-2545        : กองสำรวจและจำแนกดิน
2518-2527        : กองสำรวจดิน
2506-2518        : กองสำรวจที่ดิน
  2.วิสัยทัศน์
      พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสำรวจจำแนกทรัพยากรดินและวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ และให้เป็นมาตรฐานสากล นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศอย่างยั่งยืน

2.วิสัยทัศน์

      พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสำรวจจำแนกทรัพยากรดินและวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ และให้เป็นมาตรฐานสากล นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศอย่างยั่งยืน

  3.อำนาจหน้าที่
1.ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน และจัดทำแผนที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่
2.ศึกษา วิจัย คุณสมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน และกำลังการผลิตของดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และสมบัติของทรัพยากรดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดิน และพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
3.กำหนดมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน
4.ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.อำนาจหน้าที่

1.ศึกษา สำรวจ จำแนก วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน และจัดทำแผนที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่
2.ศึกษา วิจัย คุณสมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน และกำลังการผลิตของดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และสมบัติของทรัพยากรดินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดิน และพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
3.กำหนดมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน
4.ศึกษา พัฒนา เทคนิค วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  4.หน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน
กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน
กลุ่มสำรวจจำแนกดิน
กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน
กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน

4.หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน
กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน
กลุ่มสำรวจจำแนกดิน
กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน
กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน